Facebook Instagram


Hlavní stránka > Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

o konání veřejné dobrovolné dražby
prováděné společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen „zákon o veřejných dražbách“)

 

I. Dražebník
 

Aukční dům Zezula s. r. o., IČO: 013 99 969, se sídlem Hlinky 59/142c, Pisárky, 603 00 Brno, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 77971, provádí dražbu na žádost vlastníků jednotlivých předmětů.

 

II. Čas a místo konání
 

Sálové dražby:

Sálová dražba se bude konat v Aukčním domě Zezula na adrese Hlinky 59/142c, Pisárky, 603 00 Brno, v den a čas dle katalogu, který je součástí této vyhlášky. Katalog si lze rovněž prohlédnout na internetové adrese https://www.papilio.cz/auction/, případně je k dostání na recepci v Aukčním domě Zezula.

On-line dražby:

V případě elektronických dražeb (on-line dražby) je dražba konána elektronicky prostřednictvím dražebního systému na internetové adrese:

www.papilio.cz.

Termín konání on-line dražby je uveden u konkrétní dražby na adrese https://www.papilio.cz/auction/. Přesný čas konce dražby je uveden u jednotlivých dražených předmětů.  Dražba se bude konat do doby, dokud dražitelé činí podání. Bude-li v posledních 120 sekundách před uplynutím doby, během které lze činit podání, učiněno podání účastníkem dražby, posouvá se čas pro příjem dalších podání od okamžiku posledního podání, a to i opakovaně. Uplyne-li od posledního podání 120 sekund, aniž by bylo učiněno další podání, příjem podání je zastaven. 

 

III. Způsob registrace účastníků dražby
 

Sálové dražby:

Dražitel vyplní před započetím dražby identifikaci účastníka, na základě které obdrží dražební číslo. Toto není spojeno s žádným poplatkem.

On-line dražby:

Jako dražitel se může elektronické dražby účastnit pouze osoba, která se zaregistruje prostřednictvím registračního formuláře na adrese https://www.papilio.cz/user/register. Dražitelé mohou přidávat příhozy až poté, co bude jejich účet ověřený dražebníkem.

Pro ověření účtu je vyžadováno, aby zaregistrovaný účastník prokázal svou totožnost prostřednictvím dokladu totožnosti.

 

IV. Dražební předměty


Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou).

Přehled dražených předmětů je součástí katalogu.

Všechny předměty je možno si prohlédnout v době výstavy v Aukčním domě Zezula na adrese Hlinky 59/142c, Pisárky, 603 00 Brno ve dnech uvedených na prvních stranách katalogu. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty předem prohlédnout v době výstavy, případně je nechat ohledat nezávislým expertem. Prohlídku bude zajišťovat a konkrétní informace na místě poskytne dražebníkem pověřená osoba. Mimo oficiální uvedenou dobu lze domluvit individuální prohlídku telefonicky na čísle (+420) 543 215 704. Položky katalogu jsou nabízeny ve stavu „tak jak jsou“, popisky v katalogu nelze chápat jako expertní posudky stavu a originality předmětu. Kupující přistupuje k nákupu na svoji odpovědnost a bere na vědomí, že ze strany aukčního domu byla vynaložena veškerá snaha o zpřístupnění předmětu před aukcí tak, aby si kupující mohl vytvořit nebo zajistit objektivní názor na stav, kvalitu a originalitu předmětů. K tomu je možné si vyžádat i asistenci zaměstnanců aukčního domu až do skončení předaukční prohlídky. Po ukončení dražby již na případné reklamace nebude brán zřetel.

Informace o dražených předmětech jsou dostupné v přiloženém katalogu a zároveň jsou zveřejněné u jednotlivých předmětů na internetové adrese, na které dražba probíhá.

Veškeré informace v katalogu jsou založené na vědeckých poznatcích, které byly publikovány nebo jsou jinak obecně dostupné do data dražby. Informace v tištěném katalogu mohou být vzhledem k prodlevě aktualizovány v internetové formě katalogu. Aukční dům Zezula s. r. o. si vyhrazuje právo opravit informace o dražených předmětech zveřejněné v katalogu. Případné korekce budou viditelně umístěny v průběhu výstavy v prostorách aukčního domu a ústně oznámeny dražitelem bezprostředně před dražbou příslušné položky.

Aukční dům Zezula neodpovídá za případné tiskové chyby a barevné odchylky vyobrazení v katalogu.

Předměty označené v katalogu hvězdičkou (*) byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

 

V. Průběh dražby
 

Sálové dražby:

Dražebník oznámí v průběhu dražby pořadové číslo předmětu, jeho stručnou charakteristiku a nejnižší podání (vyvolávací cenu). Po tomto vyvolání mohou dražitelé, disponující dražebním číslem, činit příhozy jeho zvednutím. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí příhozy.

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor.

On-line dražby:

Elektronickou dražbu zveřejňuje dražebník na portálu www.papilio.cz. Elektronická dražba probíhá ve vymezeném časovém úseku, v rámci kterého jsou účastníci dražby oprávněni činit příhozy. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí příhozy.

Elektronickou dražbu provádí a jednotlivá rozhodnutí v průběhu elektronické dražby činí licitátor prostřednictvím dražebního systému. Účastníci dražby provádí příhozy tak, že v rámci dražebního systému v části portálu v detailu draženého předmětu zadají do příslušného textového pole částku (v CZK) a potvrdí tlačítkem „Potvrdit, uložit a dražit“. Podání je bráno za učiněné pouze v případě, že bylo systémem elektronických dražeb dražiteli zpětně potvrzeno e-mailem.

Dražební systém neumožňuje dvěma a více účastníkům dražby učinit příhoz ve stejné výši.

K sálovým i on-line dražbám:

Účastníci jsou svými příhozy vázáni, učiněný příhoz nelze vzít zpět. Příhoz musí být minimálně ve výši vyvolávací ceny v případě prvního podání. Každý následující příhoz musí být navýšen o  příhoz stanovený následně:

Výše příhozu (Kč)

Okamžitá aukční cena (Kč)

100

< 2 000

200

> 2 000

< 4 000

500

> 4 000

< 10 000

1 000

> 10 000

< 30 000

2 000

> 30 000

< 60 000

5 000

> 60 000

< 100 000

10 000

> 100 000

< 500 000

50 000

> 500 000

<2 000 000

100 000

>2 000 000

<10 000 000

200 000

>10 000 000

 

 VI. Dražba v nepřítomnosti
 

Dražitel může po předchozí dohodě dražit kteroukoliv věc i v nepřítomnosti:

Telefonické dražební limity budou přijímány na položky s vyvolávací cenou od 1000 Kč výše. Dražebník není odpovědný za selhání spojení chybou telekomunikací, případně nedostupností volaného.

Formulář plné moci pro zaslání cenových limitů nebo telefonních požadavků je ke stažení ve formátu PDF na internetových stránkách (www.papilio.cz/cs/page/show/plna-moc), nebo je poskytnut na vyžádání.

Příjem písemných a e-mailových dražebních limitů probíhá do ukončení výstavy. Dražební limity zaslané po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možností a bez záruky. Na limity podané po začátku dražby nebude brán zřetel.

Vydražitelé, kteří dražili v nepřítomnosti prostřednictvím limitu, budou informováni o výsledku dražby písemně. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na adrese www.papilio.cz vždy nejbližší pracovní den po ukončení aukce.

Aukční dům Zezula, s. r. o. nenese odpovědnost za neuskutečněná podání, která byla realizována prostřednictvím třetích osob (LiveBid, Lottissimo, Drouot etc.), dále nenese odpovědnost za nespojené, případně neuskutečněné telefonní hovory. Garantuje pouze absenční podání podaná prostřednictvím  webu aukčního domu nebo písemně podaná na tištěném formuláři ADZ.

 

VII. Termín uplatnění předkupního práva a způsob sdělení rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno
 

Má-li některý z účastníků dražby předkupní právo k dražebnímu předmětu, je povinen je doložit dražebníkovi listinami v originále nebo jejich úředně ověřenými opisy nejpozději den (24 hod) přede dnem konání elektronické dražby na adresu Aukčního domu nebo do datové schránky. Jinak je nelze v dražbě uplatnit. Dražebník do zahájení veřejné dražby sdělí rozhodnutí, zda je předkupní právo prokázáno a doloženo, stejnou cestou, jakou bylo předkupní právo doloženo.

 

VIII. Platba vydražených předmětů
 

Cenu dosaženou vydražením je vydražitel povinen do 10 dnů od skončení  dražby uhradit dražebníkovi, nedohodnou-li se jinak.

Vydražitelé mohou platit ve stanovené lhůtě v hotovosti v sídle Aukčního domu Zezula, Hlinky 59/142c, Pisárky, 603 00 Brno, kartou nebo bankovním převodem. V případě platby bankovním převodem jsou veškeré poplatky spojené s převodem účtovány na vrub vydražitele. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením. Platba směnkou nebo šekem je nepřípustná.

Provize dražebníka tvoří 22 % vydražené ceny a je splatná společně s cenou a DPH v zákonné výši, které je již její součástí.

 

IX. Výdej a převzetí předmětů, zaslání předmětů, uskladnění
 

Vydražitel je oprávněn k vyzvednutí vydražených předmětů až po kompletním uhrazení celé vydražené částky a provize dražebníka. Vydražené předměty je možné platit a vyzvedávat v den aukce v sídle Aukčního domu Zezula (i v průběhu a po skončení dražby). Vydražené předměty je dále možné vyzvednout během prvních deseti pracovních dní po dražbě v době 10.00-17.00 hod. v Aukčním domě Zezula, Hlinky 59/142c, Pisárky, 603 00 Brno, tel. (+420) 543 215 704, kde bude probíhat veškerá administrativa. Mimo oficiální výdejní dobu lze domluvit individuální vyzvednutí vydražených předmětů telefonicky na čísle (+420) 543 215 704 nebo prostřednictvím e-mailu aukce@papilio.cz.

Dražebník může - na základě žádosti ze strany vydražitele - vydražené a zaplacené zboží zaslat na předem domluvenou adresu (náklady za dopravu a balné hradí vydražitel). V případě, že je potřeba nechat vystavit vývozní povolení dle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude vydražiteli účtován administrativní poplatek pokrývající náklady dražebníka související s přípravou potřebných podkladů v náležité výši.

Aukční dům Zezula neodpovídá za případnou ztrátu či poškození vydraženého předmětu v průběhu přepravy.

Vydražitel je povinen vyzvednout vydražený předmět do 30 pracovních dnů od data vystavení aukčního protokolu. Pokud nebude v této lhůtě předmět vyzvednut, dražebník si vyhrazuje právo účtovat skladovací poplatek ve výši 30 Kč za den a za každý nevyzvednutý předmět. Nepřevezme-li vydražitel vydražené věci ve lhůtě k vyzvednutí, má se za to, že k předání a převzetí předmětu dražby došlo dnem doplacení ceny dosažené vydražením.

V případě, že vydražitel nevyzvedne vydražený předmět do 120 dnů od data vystavení aukčního protokolu, ač k tomu byl Aukčním domem Zezula vyzván a upozorněn na možnost prodeje vydražené věci při neuposlechnutí výzvy, je Aukční dům Zezula oprávněn vydražený předmět na účet vydražitele vhodným způsobem prodat a výtěžek bez zbytečného odkladu vydat vydražiteli. Je však oprávněn si od této částky odečíst skladné a veškeré účelně vynaložené náklady spojené s prodejem vydražené věci. Aukční dům Zezula nenese odpovědnost, pokud bude vydražený předmět prodán za nižší cenu, než za jakou jej koupil vydražitel.

 

X. Zmaření dražby vydražitelem
 

Neuhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě a zároveň nedošlo k jiné dohodě, nebo vydražila-li dražební předmět osoba, jež je z dražby vyloučena, dochází k zmaření dražby a vydražitel nenabývá vlastnictví k dražebnímu předmětu.

Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je povinen na výzvu dražebníka uhradit náklady za zmařenou dražbu, jakož i smluvní pokutu ve výši 20% z ceny na kladívku. Smluvní pokuta je splatná dne následujícího po dni, v němž marně uplynula lhůta pro úhradu ceny dosažené v aukci. Tím není dotčena odpovědnost vydražitele za škodu způsobenou zmařením dražby ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

XII. Nebezpečí škody, odpovědnost za vady
 

Nebezpečí škody na dražebních předmětech přechází na vydražitele dnem předání dražebního předmětu. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím dražebního předmětu, nese nebezpečí škody na věci vydražitel.

Aukční dům Zezula tímto výslovně upozorňuje, že předměty, které nabízí v aukci, jsou již použité a ve stavu odpovídajícím jejich stáří, míře opotřebení a charakteru, což je již zohledněno v jejich ocenění. Poškození, odpovídající běžnému opotřebení dražených předmětů, nejsou v katalogu uváděna. Pokud popis draženého předmětu neobsahuje určitý údaj, neznamená to, že je dražený předmět bez vad a nedostatků. U každého uměleckého předmětu se uvádí jen takové poškození, které výrazně ovlivňuje jeho uměleckou hodnotu.

Vydražitel přebírá dražební předmět, jak stojí a leží. Reklamace týkající se zejména ceny, jakosti či stavu dražených předmětů je po jejich vydražení nepřípustná. Vydražitel se smí domáhat pouze odpovědnosti za vady, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn.

 

Poslední úprava: 14. 3. 2024. 10:53:53