Facebook Instagram


Hlavní stránka > Dražební vyhláška

Dražební vyhláška

o konání veřejné dobrovolné dražby
prováděné společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 sb.

 

I. Dražebník

Aukční dům Zezula s.r.o., IČO: 01399969, provádí dražbu na žádost vlastníků jednotlivých předmětů. Tato veřejná dobrovolná dražba bude provedena v Aukčním domě Zezula, Hlinky 142c, Brno.

 

II. Dražební předměty

Dražební předměty jsou označeny čísly, jimiž je dáno jejich pořadí v dražbě, popisem a dále pak výší nejnižšího podání (vyvolávací cenou).

Všechny předměty je možno si prohlédnout v době výstavy v Aukčním domě Zezula. V den dražby již předměty nejsou vystaveny.

Veškeré informace v katalogu jsou založené na vědeckých poznatcích, které byly publikovány nebo jinak obecně dostupné do data dražby. Informace v tištěném katalogu mohou být vzhledem k prodlevě aktualizovány v internetové formě katalogu. Aukční dům Zezula s.r.o. si vyhrazuje právo opravit informace o dražených předmětech zveřejněné v katalogu. Případné korekce budou viditelně umístěny v průběhu výstavy v prostorách aukčního domu a ústně oznámeny dražitelem bezprostředně před dražbou příslušné položky.

Předměty označené v katalogu hvězdičkou (*) byly prohlášeny státem za kulturní památku a podléhají režimu zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb., č. 61/2001 Sb., č. 122/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 146/2001 Sb. a č. 320/2002 Sb.

 

III. Průběh dražby

Dražitel vyplní před započetím dražby identifikaci účastníka, na základě které obdrží dražební číslo. Toto není spojeno s žádným poplatkem.

Dražebník oznámí v průběhu dražby pořadové číslo předmětu, jeho stručnou charakteristiku a nejnižší podání (vyvolávací cenu). Po tomto vyvolání mohou dražitelé, vlastnící dražební číslo, činit příhozy jeho zvednutím. Dražba předmětu trvá, dokud dražitelé činí příhozy.

 

Výše příhozu (Kč) Okamžitá aukční cena (Kč)
100 < 2 000
200 > 2 000 < 4 000
500 > 4 000 < 10 000
1 000 > 10 000 < 30 000
2 000 > 30 000 < 60 000
5 000 > 60 000 < 100 000
10 000 > 100 000 < 500 000
50 000 > 500 000

O pořadí příhozů rozhoduje licitátor. Přednost mají dražitelé na sále. Při shodě písemných limitů určí pořadí licitátor.

 

IV. Povinnosti vydražitele

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky nejpozději do 10 dnů od ukončení aukce. K vydražené ceně je vydražiteli na vrub účtována provize ve výši 22%. DPH je již její součástí.

Každý zájemce má možnost si nabízené předměty předem prohlédnout v době výstavy, případně nechat ohledat nezávislým expertem. Reklamace týkající se ceny, jakosti, či stavu dražených předmětů je po jejich vydražení nepřípustná.

 

V. Dražba v nepřítomnosti

Dražitel může po předchozí dohodě dražit kteroukoliv věc i v nepřítomnosti:

Telefonické dražební limity budou přijímány na položky s vyvolávací cenou od 1000 Kč výše. Aukční dům Zezula s.r.o. není odpovědný za selhání spojení chybou telekomunikací, případně nedostupností volaného.

Formulář plné moci pro zaslání cenových limitů nebo telefonních požadavků naleznete ke stažení ve formátu PDF na internetových stránkách (www.papilio.cz/cs/page/show/plna-moc) nebo jej na požádání zašleme.

Příjem písemných, faxových a e-mailových dražebních limitů probíhá do ukončení výstavy. Dražební limity zaslané po uzávěrce budou akceptovány pouze v rámci možností a bez záruky. Na limity podané po začátku dražby nebude brán zřetel.

Vydražitelé, kteří dražili v nepřítomnosti prostřednictvím limitu, budou informováni o výsledku dražby písemně. Kompletní výsledková listina bude zveřejněna na adrese www.papilio.cz vždy nejbližší pracovní den po ukončení aukce.

 

VI. Platba vydražených předmětů

Dražitelé mohou platit ve stanovené lhůtě v hotovosti, kartou nebo bankovním převodem, šeky nejsou akceptovány. V případě platby bankovním převodem jsou veškeré poplatky spojené s převodem účtovány na vrub kupujícího.

 

VII. Výdej a převzetí zboží, zaslání zboží, uskladnění

Kupující je oprávněn k vyzvednutí zboží až po kompletním uhrazení celé částky. Zboží je možné platit a vyzvedávat v den aukce na místě (i v průběhu a po skončení dražby). Vydražené předměty je dále možné zaplatit a vyzvednout během prvních pěti pracovních dní po aukci v době 10.00-17.00 hod. v Aukčním domě Zezula, Hlinky 142c, tel. (+420) 543 215 704, kde bude probíhat veškerá administrativa. Mimo oficiální výdejní dobu lze domluvit individuální vyzvednutí předmětů telefonicky na čísle (+420) 543 215 704.

Aukční dům může na základě žádosti ze strany zákazníka vydražené a zaplacené zboží zaslat na předem domluvenou adresu (náklady za dopravu hradí kupující). V případě, že je potřeba nechat vystavit vývozní povolení, dle Zákona č. 71/1994 O prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude zákazníkovi účtován administrativní poplatek, pokrývající náklady aukčního domu související s přípravou potřebných podkladů.

Aukční dům si vyhrazuje právo účtovat skladovací poplatek ve výši 30 Kč za den a položku, která nebyla vyzvednuta do 30 pracovních dnů od data vystavení aukčního protokolu.

Aukční i poaukční prodej se řídí dražební vyhláškou.

Poslední úprava: 6. 3. 2023. 16:45:25